produkti

programi
Intra
Panorama
Expert
Dentok
Prio
Prian
značilnosti
24.05.2019
ponujamo programe

 

INTRA

integralni računovodski sistem: glavna knjiga, saldakonti v domači in tuji valuti, stroškovno, osnovna sredstva, materialno s fakturiranjem, poročila, e-banka
vodstveni informacijski sistem: vodenje poslovnih kontaktov (CRM), klicni center, spremljanje zadolžitev posameznikov, iskanje po poljubnih kriterijih, uvoz podatkov, podatkovni model po vaših željah
EXPERT hitra in temeljita analiza: primerjalne in navskrižne analize  finančnih letnih in mesečnih podatkov, primerjava s planom, lastna poročila in bilance, uvoz podatkov iz vašega računovodskega sistema

DENTOK

analiza denarnih tokov: na osnovi statistike plačilnih navad poslovnih partnerjev s projekcijo za naslednjih nekaj tednov, upoštevanje fiksnih prilivov in odlivov, uvoz iz vaših saldakontov
PRIO program za izračun obresti: izračun na vse do danes znane metode obračuna obresti, avtomatsko preklapljanje metod obračuna, če se je v preteklosti metoda spreminjala na osnovi zakonskih določil
PRIAN izdelava anuitetnega izračuna: dinamičen program z enostavnim nastavljanjem načina izračuna, čas odplačila, obrestnih mer, osnove za izračun, diskontiranje, upoštevanje moratorija
mmk moje malo knjigovodstvo: program za spremljanje stroškov  in plačil,namenjen tako posameznikom ali društvom z možnostmi avtomatske delitve med izbrane konte ali člane društva

 

 

<<   z miško se popeljite ob levem robu okna po posameznih programih za podrobnejše informacije

Skupne značilnosti vseh programov

Vsi programi tečejo v okolju Windows (2000, XP, NT):

 • lokalno na enem računalniku 
 • v mreži v načinu dela strežnik-odjemalec (razen programa Expert)
   

Programi omogočajo vodenje podatkov za več različnih

 • podjetij (Intra, Expert, Dentok, Prio, Prian) 
 • področij (Panorama).

 

Programi vključujejo:

 • kontrolo vstopa z vnaprej določenimi pravicami vsakega uporabnika
 • mehanizem arhiviranja in obnavljanja podatkov z arhivskih datotek, ki so lahko na različnih medijih - shranjuje se vedno celotna baza podatkov enega podjetja
 • avtomatsko obnovo indeksov
 • avtomatsko obnavljanje programa z novimi verzijami z interneta
 • vpogled v podatke posameznega podjetja/področja preko interneta
 • vodenje podatkov za poljubno mnogo podjetij/področij brez vpliva na ceno
 • obsežno pomoč v ekranski obliki (.chm) in obliki knjige (.pdf)
   

Programi so napisani z orodjem Delphi (Borland) in z uporabo baze podatkov DBISAM (ElevateSoft). Za delovanje niso potrebne nobene dodatne licence za sistemsko programsko opremo.

kdor hoče videti daleč, mora izbrati pravo razgledno točko

Panorama je učinkovito podatkovno orodje za nadzorovanje in vodenje razpršenih podatkov. Je nadgradnja baze podatkov, ker povezuje različne datoteke obstoječih baz podatkov v nov, mrežno povezan informacijski svet, po katerem uporabnik potuje v poljubnih smereh le s kliki miške. Možno je uvoziti podatke obstoječih baz in jih povezati v enoten sistem.

 

Uporaba je intuitivna, saj zasnova programa temelji na načinu človeškega razmišljanja: vsaka misel porodi novo misel in porajajo se nam vedno nove asociacije.

 

Temeljni način prikaza podatkov je sočasen prikaz podatkov izbranega predmeta in podatkov vseh tistih predmetov, ki so z izbranim predmetom v neposredni povezavi. In ravno v prikazu podatkov se Panorama razlikuje od običajnih baz podatkov, ki naenkrat lahko prikažejo le predmete, ki so zapisani v eni sami tabeli.

 

Panorama razširja pojem enosmernih povezav med predmeti v mnogosmerne povezave, ki omogočajo praktično neomejeno potovanje po informacijskem prostoru. Za ta potovanja ni potrebno znanje nekega poizvedovalnega jezika: vse možnosti so prikazane na ekranu in klik miške je edini ukaz, ki ga program pozna.

 

Zato lahko Panoramo uporabljajo tudi tisti, ki nimajo posebnih računalniških znanj.

 

 

Panorama je namenjena vsem tistim, ki želijo ustvariti:

 • managerski informacijski sistem: managerski rokovnik je učinkovit mehanizem za nadzor nad uresničevanjem dogovorjenih in razdeljenih nalog, prikazan po nosilcih ali tematiki ali nalogah
 • partnerski informacijski sistem (CRM + klicni center): vsi podatki o poslovnih partnerjih, sestanki, obiski, pogodbe, dopisi, razvoj sodelovanja z njimi, avtomatsko klicanje izbranih številk
 • dokumentarno - arhivski informacijski sistem: pisarniško poslovanje s centralnim arhivom dokumentov, ki so dosegljivi preko poljubnega števila iskalnih pojmov, arhiv dogodkov, izvedenih akcij, uspehov in mejnikov v času obstoja podjetja
 • društveni informacijski sistem: celovito voditi članstvo društev in klubov ter shraniti podatke o vseh društvenih dejavnostih in aktivnostih
 • navskrižne preglednice tekstovnih podatkov z mnogo dimenzijami pristopov in raziskovanj
 • osebni informacijski sistem: v enovit in enostaven sistem urediti in shraniti podatke o vsem svojem delovanju in življenju kot so podatki o šolanjih, zaposlitvah, člankih, referencah, sodelovanju na projektih, osebnih uspehih, mejnikih v življenju

Uporaba Panorame je izjemno  enostavna, saj je namenjena tudi tistim, ki niso ravno računalniški strokovnjaki:

 

 • enostavni modeli za nekatera področja so priloženi
   
 • skupaj z uporabnikom izdelamo podatkovni model glede na njegove potrebe - jutrišnje nove informacijske potrebe vgradimo in jih povežemo z obstoječimi brez dodatnega programiranja
   
 • je odprt sistem, ki omogoča uporabniku poljubno dodajanje in/ali spreminjanje katere koli obstoječe datoteke in/ali povezovanje datotek med seboj, zato
  • uporabnik lahko sam ustvari svoj model potrebnih podatkov
  • naknadno lahko spreminja strukture podatkov ali dodaja nova polja brez izgube že vpisanih podatkov
    
 • vgrajen je uvoz podatkov z možnostjo naknadnega ažuriranja iz različnih baz podatkov preko tekstovne datoteke ali neposredno iz datotek tipa XML, DBF, DBISAM
   
 • ob uvozu podatkov program samodejno poveže podatke v mrežno strukturo, lahko pa tudi podatke, ki so v vhodni tabeli navedeni kot seznam, preoblikuje v samostojne elemente in jih poveže z elementi v drugih datotekah
   
 • vgrajen je izvoz podatkov v devtih različnih načinih (Excel, SQL, ASCII, HTML, XML, DBF, PDF, ...)
   
 • poročila oblikuje uporabnik sam
   
 • uporaba v več jezikih

Navajamo nekatere primere najbolj zanimive uporabe programa Panorama:

 

Beograjska filharmonija arhiv notnega materiala, zasedba orkestra za izvedbo posameznih skladb, vodenje koncertov s sporedi

Čebelarska zveza

članstvo Zveze, prejeta in poslana pošta, spremljanje in planiranje izobraževanja, analize medu, naročniki na revije
DIMA, Cerknica kontakti s strankami, pogodbe
Elsing Ljubljana spremljanje zadolžitev posameznikov, izvirajočih ali iz sklepov sestankov ali iz dela na projektnih nalogah,  spremljanje projektov

Fakulteta za org. vede Kranj

v okviru predmeta 'Baze podatkov' se študenti seznanijo s Panoramo ter preizkusijo delo z njo v okviru vaj na projektu

dirigent Uroš Lajovic

celoten arhiv umetniškega delovanja: vsi koncerti po krajih, za vsakega spored, izvajalci in orkester
Kern d.o.o., Kozina spremljanje poslovnih kontaktov, načrtovanje vzdrževanja strojev

Lions klub Ljubljana

seznam članov s sledenjem vseh sprememb, seznam prireditev in akcij, seznam donacij, funkcije članov  po letih

Parks1, d.o.o.

pisarniško poslovanje, prejeta in poslana pošta, pogodbe

Skupna pokojninska družba, d.d.

vodenje vseh podatkov v zvezi s poslovnimi partnerji (CRM), skrbniki posameznih partnerjev, dogovori, seznam akcij v bodočnosti (to-do)

Slovenska filharmonija

arhiv notnega materiala, zasedba orkestra za izvedbo posameznih skladb
Medicinska fakulteta Sydney celoviti podatki o pacientih, analize slik pljuč, statistika, iskanje najbolj podobnih primerov bolezni

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

seznam članstva s podatki o končanih šolah, projektih, natečajih, članstvu v žirijah natečajev, pogodbah, prejetih in poslanih dopisih

Dokumentacija programa PANORAMA v ekranski obliki je vključena v instalacijo programa, v dokumentni obliki (.pdf) pa je na razpolago na strani za prenos.

 

Na naslednjem naslovu pa si lahko ogledate dokumentacijo preko interneta

 

 

......  in kaj je bilo o Panorami že napisano in povedano?

 

 

Uporabna matematika 3/02,
Iztok Lajovic: Urejanje in preiskovanje baz podatkov na asociativni osnovi 

 

Moj mikro 9, september 2004,
Jaka Žorž: Podatkovna Panorama

 

Sinergija metodologij, Portorož, marec 2005

Iztok Lajovic: Panorama, enostavnost kompleksnih struktur

 

Dnevi slovenske informatike, Portorož, april 2005

Iztok Lajovic: Panoramski pogled na baze podatkov

 

Računalniške novice, december 2008

Iztok Lajovic: Razkošje

 

7th ICCITH (International Conference in Information Communications                                     Technologies in Health), Samos, July 2009

Tatjana Zrimec, Iztok Lajovic: A Medical Image Assistant for Efficient Access to Medical Images and Patient Data 

 

kaj je Panorama
namenjena je
kaj omogoča
kdo jo uporablja
več o programu

EXPERT  program za hitro in temeljito analizo poslovanja

         vodstvo potrebuje rezultate danes, ne jutri
zahteve
vsebina
uporabniki

Za vodstvo niso dovolj le podatki o trenutnem stanju posameznih kontov ali poslovnih partnerjev, vodstvo potrebuje za svoje odločitve mnogo več:

 • kazalce poslovanja, ki so izvedeni iz elementarnih podatkov
 • dinamiko gibanja sredstev elementarnih ali kompleksnih veličin v obliki časovnih vrst
 • križne informacije v obliki specifikacije udeleženosti množice veličin ene skupine v prometu ene veličine druge skupine (npr. velikost določenega stroška po projektih)
 • pomoč pri izdelavi ter spremljanje doseganja planov
 • ugotavljanje stopnje rasti oziroma kritičnih pojavov različnih veličin
 • primerjavo poslovanja podjetja s podatki okolice
 • kaj-če analiza za ugotavljanje posledic spremenjenih pogojev poslovanja

 

EXPERT črpa osnovne podatke iz katerega koli računovodskega paketa. Tako so podatki za analizo na razpolago takoj in jih ni treba prenašati in preoblikovati kot je to slučaj pri uporabi tabelnih kalkulatorjev (Lotus, Excel, Quattro Pro).

EXPERT je orodje, ki nudi veliko podporo pri analizi podatkov s svojo  sposobnostjo in močjo prikazovanja različnih presekov finančnih podatkov Vašega podjetja:

 • podatke prenese iz vašega računovodskega programa: vaših računovodskih programov ni treba spreminjati
 • vsi podatki so prikazani dvonivojsko: podatek in seznam podrejenih podatkov
 • vsi podatki so prikazani trokolonsko za primerjavo dveh veličin z rezultatom primerjave: saldo, faktor rasti, indeks rasti, vpliv na prirast ali strukturni indeks
 • primerjava podatkov različnih obdobij, ugotavljanje doseganja planov
 • vsi podatki so organizirani v časovne vrste kot mesečni podatki prometa za nekaj let, v tolarjih in v izbrani referenčni valuti
 • kreirate lahko svoje kazalce, ki temelje na podatkih kontov (kazalci, bilance)
 • kreirate lahko svoje projekcije (nove pomenske skupine), v katere grupirate ali konte ali stroškovna mesta ali poslovne partnerje
 • navskrižni podatki o strukturi sredstev (npr. prihodki in odhodki projekta)
 • opazovano obdobje je lahko mesec, kvartal ali leto
 • pomoč pri izdelavi celovitega plana podjetja z upoštevanje dinamike v preteklih letih za vsak konto, stroškovno mesto in poslovnega partnerja
 • vnašate lahko podatke okolja: obrestne mere, predpisane kazalce panoge
 • simulacije vpliva sprememb elementov poslovanja na poslovni rezultat
 • prikaz podatkov v obliki množice grafov z možnostjo prenosa v urejevalnik teksta

Sedanji uporabniki programa Expert so:

 

 • Elektron, p.o., Skopice
 • Golden Neo-Life Diamite, Ljubljana
 • Golden Neo-Life Diamite, Zagreb
 • Goričane, tovarna papirja, Medvode
 • Gozdno gospodarstvo d.d., Postojna
 • I.H.S., d.o.o., Krško
 • Lipa Ajdovščina d.d., Ajdovščina
 • Megi-in, d.o.o., Lukovica
 • Naložbena modra hiša, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
 • Parks1, d.o.o., Ljubljana
 • Postonjska jama Turizem d.o.o., Postojna
 • Poštna banka Slovenije, d.d., Ljubljana
 • Proneon d.o.o., Vrhnika
 • RRC Računalniške storitve d.d., Ljubljana
 • Utrinek, d.o.o., Ljubljana

PRIO program za izračun obresti

značilnosti
obrestne mere
uporabniki

Obračun obresti s programom PRIO omogoča:

 • izračun obresti po vseh dosedaj uporabljenih metodah, za en izračun lahko za poljubna obdobja mešano uporabimo vse načine izračuna vseh obresti
 • enostavna analiza “kaj-če” s spreminjanjem parametrov vsake prometne postavke izračuna s spreminjanjem obrestnih stopenj ali načina obračuna obresti
 • upoštevanje dejanskega ali povprečnega števila dni v mesecu ter 360 ali 365-366 dni v letu
 • uporaba vodila za izračune v preteklosti, ko so se metode obračuna pogosto menjavale in se za eno zadevo morajo uporabiti tekom časa trajanja zadeve različne metode. Vodilo se uporablja ločeno za uporabljene metode v gospodarstvu in v negospodarstvu
 • mrežna verzija: baza obrestnih mer na serverju (enotno vzdrževanje), podatki o posameznih zadevah na lokalnih računalnikih
 • možno je vključiti naslov partnerja, za katerega izračunavamo zamudne obresti: izpis v obliki dopisa
 • enostavnost uporabe: niso potrebna posebna računalniška znanja

program PRIO vsebuje naslednje vrste obresti:

 • realne obresti: po proporcionalnem ali konformnem načinu
 • revalorizacijske obresti: po proporcionalnem ali konformnem načinu
 • pripis obresti h glavnici: brez pripisa, samo realne, samo revalorizacijske, realne in revalorizacijske
 • pripis obresti k revalorizirani ali nerevalorizirani glavnici
 • za obravnavan primer lahko za en izračun vnesemo poljubno število prometnih dogodkov
 • izračun po stopnjevalni in progresivni metodi
 • vgrajena baza podatkov z vsemi spremembami stopenj obrestnih mer vseh do danes uporabljanih načinov izračuna obresti od leta 1987 naprej
 • nalaganje trenutno veljavnih obrestnih mer preko interneta iz baze Banke Slovenije

Sedanji uporabniki programa PRIO so:

 

Adriatic, Koper Megi-in, d.o.o, Lukovica
Aktiva Group, d.o.o, Ljubljana Messer Slovenija, d.o.o., Ruše
Cimos Commerce, d.o.o., Koper Mestna občina Celje
DARS, d.d., Celje Ministrstvo za finance, Ljubljana
DHL International, d.d., Trzin Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana
Dolenjska banka d.d., Novo mesto Ministrstvo za šolstvo, ljubljana
EKK, poslovno svetovanje, Ljubljana Nova KBM d.d., POdročje Nova Gorica
Elektron p.o., Skopice Nova Ljubljanska banka d.d.
Fonio, d.o.o., Ravne na Koroškem Rafis, d.o.o, Idrija
Gozdno gospodarstvo, d.d., Postojna Slovenica d.d., Ljubljana
Kontor, d.o.o., Velenje Sova d.o.o.
  Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb

DENTOK  analiza denarnih tokov in analiza kupcev

značilnosti
analize
uporabniki

DENTOK je nov produkt za analizo denarnih tokov, razpoložljivih sredstev in za analizo kupcev. Namenjen je referentom plačilnega prometa pri pripravi seznama današnjih plačil, pa tudi komercialistom pri pogajanjih in izterjavi

 • navezava na kateri koli računovodski paket, katerega vse  saldakontne transakcije so osnova za analizo
 • upošteva odprte postavke in fiksne prilive in odlive pri analizi razpoložljivih sredstev
 • priprava liste današnjih plačil s tem, da sproti preračunava še razpoložljiva sredstva ob upoštevanju fiksnih prilivov in odlivov ter pričakovanih prilivov v skladu z izbrano analizo
 • projekcija pričakovanih prilivov in odlivov za naslednjih nekaj tednov (3-9):
  • po kupcih in dobaviteljih ali za vse skupaj
  • vsak konto posebej, samo devizni konti, samo domači konti, za vse konte
  • vsako valuto posebej, samo v domači valuti
 • grafični prikaz zamud za celotno poslovanje kupca: dogovorjen in dejanski rok plačila
 • prikazi analize kupcev so lahko sortirani po vsakem od navedenih podatkov: štirje tipi črne liste

DENTOK pripravi sledeče analize poslovanja:

priprava vseh odprtih postavk s tremi vrstami analiz, ki prikažejo tri vrste odprtih postavk:

 • naivna:     ‘vsi kupci bodo plačali do dogovorjenega roka’
 • črnogleda: ‘na razpolago imamo samo toliko sredstev, kolikor jih je na TRR'
 • realna:      k vsaki odprti postavki je prišteta statistično ugotovljena povprečna                 zamuda vsakega kupca posebej

analiza kupcev postreže za vsakega kupca posebej in v okviru kupca za vsak konto s podatki o:

 • povprečni zamudi pri plačevanju
 • povprečnem znesku dolga
 • koliko ga moramo v povprečju kreditirati vsak dan, ko poslujemo z njim
 • koliko je trenutno dolžan
 • seznam vseh njegovih računov (s prikazom dni zamude za vsakega) in plačil

Sedanji uporabniki programa Dentok so:

 

 • Goričane, tovarna papirja, Medvode
 • Gozdno gospodarstvo d.d., Postojna
 • IMP Livar, Ivančna gorica
 • Steklarna Hrastnik, Hrastnik

PRIAN program za izdelavo anuitetnega načrta

značilnosti
uporabniki

Program PRIAN je namenjen za pripravo različnih variaant anuitetnega izračuna. Odlikujejo ga enostavnost, prilagodljivost obravnavanemu primeru z nastavitvijo veliko paramterov, ter hitrost 

 • izračun anuitetnega načrta po konformni metodi
 • obrestne mere: mesečne ali letne
 • plačilo razdolžnin: mesečno, kvartalno, polletno ali letno
 • upoštevanje moratorija odplačila
 • obresti v moratoriju: brez pripisa, pripis realnih obresti ali temeljne obrestne mere ali pripis obeh
 • način izračuna: enake razdolžnine, enake anuitete ali plačilo glavnice na koncu obdobja
 • čas odplačila: na začetku meseca, na koncu meseca ali kateri koli dan v sredini meseca
 • možen vnos datuma ali razdobja
 • različne osnove za izračun: glavnica ali razpoložljiva plača ali željena mesečna anuiteta
 • možen diskontirani amortizacijski načrt s konformnim ali linearnim diskontiranjem
 • enostavnost uporabe: niso potrebna posebna raČunalniška znanja

Sedanji uporabniki programa PRIAN so:

 

Adriatic, Koper
DARS, d.d., Celje
Dolenjska banka d.d., Novo mesto
Fonio, d.o.o., Ravne na Koroškem
Megi-in, d.o.o, Lukovica
Mestna občina Celje
Nova KBM d.d., POdročje Nova Gorica

INTRA

INTRA (DOS) je bil prvi certificiran programski paket v Sloveniji

Integralni računovodski sistem
značilnosti
glavna knjiga
saldakonti
osnovna sredstva
poročila
uporabniki
dokumentacija

INTRA vsebuje v enovitem podatkovnem prostoru sledeča področja

glavna knjiga

saldakontov kupcev in dobaviteljev s fakturnimi knjigami in obračunom DDV

stroškovno knjigovodstvo in spremljanje delovnih nalogov

devizno z deviznimi saldakonti

osnovna sredstva

fakturiranje storitev in fakturiranje za upravljalce stavb

materialno poslovanje v povezavi s fakturiranjem

 

 • pravi enkratni vnos za vsa področja, ki jih pokriva
 • zagotovljena sprotna usklajenost analitike z glavno knjigo - ni prenosov iz analitičnih knjigovodstev v glavno knjigo
 • tekoče knjiženje čez obdobja: ni dnevnih ali mesečnih obdelav, ob prehodu leta  istočasno knjiženje za staro in novo leto
 • po vsaki knjižbi sproti izračunana bruto bilanca v eurih in izbrani valuti
 • primerjalni kumulativni podatki za poljubno število let po mesecih za konte, poslovne partnerje, stroškovna mesta in delovne naloge ter preseke: konti po stroškovnih mestih/partnerjih, stroškovna mesta po kontih, partnerji po kontih
 • izdelava lastnih poročil, bilanca stanja in uspeha po računovodskih standardih ter finančna poročila so priloženi
 • statistika finančnih računov z izvozom v excel
 • uvoz podatkov iz drugih aplikacij
 • visoka parametriziranost: uporabnik določi karakteristike kontov, ki so osnova za kontrolo pravilnosti in usklajenosti knjiženja ter konte za različna knjiženja (DDV, tečajne razlike, knjiženje blagajne, knjiženje osnovnih sredstev, ...)
 • enoten izgled in enoten način ažuriranja vseh šifrantov
 • vsi šifranti so drevesno strukturirani: uporabnik lahko na enostaven način menja mesto posameznega elementa v drevesni strukturi
 • kontrolirano knjiženenje z veliko preventivnimi kontrolami in kontrolami na celovitost knjižb
 • avtomatizirani storno knjižb z možnostjo obnovitve že storniranih knjižb
 • logična knjižba je skupina elementarnih knjižb, ki za uporabnika predstavljajo  nedeljivo celoto: v primeru stornacij se stornirajo vse naenkrat
 • paket je skupina vseh knjižb, ki se uvozijo naenkrat: v  primeru stornacije se lahko stornirajo vse ali pa le knjižbe, ki tvorijo eno logično knjižbo - pripadajo enemu dokumentu
 • avtomatska saldacija, ki se beleži v poseben mesec, da ni vpliva na promet meseca saldacije
 • delitev skupnih stroškov po več dinamičnih kriterijih in/ali statičnih ključih
 • knjiženje blagajne temelji na modelih knjižb posameznih stroškov
 • knjiženje za javne zavode: ni potrebno dvojno knjiženje, ker je preknjiževanje na evidenčne konte v celoti avtomatizirano in temelji na tabeli preslikav med rednimi in evidenčnimi konti, ki jo pripravi uporabnik
 • sprotno zapiranje z možnostmi delnega zapiranja in naknadnega popravljanja
 • vodenje knjiženja davka na dodano vrednost na osnovi parametrov poslovnih partnerjev (osem vrst partnerjev!) ter izpis vseh fakturnih knjig
 • obračun DDV po načelu fakturirane ali plačane realizacije
 • obračun zamudnih obresti 
 • plačevanje preko elektronske banke s sprotnim zapiranjem pri uvozu
  podatkov
 • izpis kartic poslovnih partnerjev z možnostmi časovnih omejitev in/ali omejitev na posamezno stroškovno mesto, če obstajajo v knjižbah podatki o njih
 • ABC analiza partnerjev o več kriterijih
 • izpis opominov in IOP obrazcev 
 • ‘cash-flow’, izpisi dolžnikov, časovna distribucija terjatev
 • uporabnik lahko sam definira poročila iz glavne knjige skladno s svojimi potrebami
 • bilanca stanja in uspeha po računovodskih standardih priložene
 • statistična finančna poročila za Banko Slovenije izdela program sam
 • osnovna sredstva 
  • do 10 mestna inventarna številka
  • lahko definirana svoja amortizacijska stopnja
  • poleg vpisa nabavne vrednosti in datumov nabave, aktivacije, odpisa in prodaje še vpis vrednosti popravil ali dograditev, vrednosti okrepitev/oslabitev ter možnost določitve izvzetja obračuna amortizacije
 • vrste osnovnih sredstev vsebujejo
 • seznam vseh kontov, ki lahko nastopijo v življenju osnovnega sredstva
 • amortizacijsko stopnjo, ki se lahko menja po letih, ter minimalno stopnjo amortizacije
 • obračun amortizacije za osnovno sredstvo in posebej za morebitne njegove dograditve, popravila ter okrepitve/oslabitve
 • izpis nalepk z bar kodo
 • izpis inventurnih listov in registra osnovnih sredstev
 • izpis obračuna osnovnih sredstev: zbirni, po stroškovnih mestih, po kontih, po lokacijah
 • knjiženje v glavno knjigo z doknjiževanjem: z menjavo paramterov možna analiza vpliva na rezultat
 • uvoz in izvoz šifrantov in rezultatov obračuna
 • knjigovodski servisi      
  Analiza medijev, Lj. Intend, Ljubljana Kovanc, Ljubljana Stadra, Notr. Gorice
  Ariks-rk, Domžale Karmen, Lukovica MK, Ljubljana Stare Dunja, Lj.
  Bunny, Nazarje Knoll Vlasta,Šmartno Megi-in, Lukovica Utrinek, Ljubljana
  Clinex, Ljubljana Kontim, Rakek Mugada, Ljubljana Vlasta Knoll, Lj.
  Conto Babnik Kristina Konto Porast, Lj. Pagal, Ljubljana X Com, Velenje
  Erma consulting, Lj. Kontor, Velenje Plenum, Ljubljana TPC, Kamnica
  FID. Ljubljana Korint, Ljubljana Rafix, Vrhnika  
  Finis, Celje   Revida, Ljubljana  
         
  storitve trgovina proizvodnja javni zavodi
  AA Lipa, Ljubljana Baumit, Ljubljana Elektron, Skopice Gimnazija Bežigrad
  Čebelarska zveza Festo, Trzin EPG, Grosuplje Lekarna Kamnik
  ISSR, Domžale Golden NLD, Lj. I.H.S., Krško Koroška lekarna
  Kreator, Ljubljana Golden NLD, Zagreb Lipa, Ajdovščina  
  Parks1, Ljubljana Kobis, Trzin Mapa, Dragomer transport
  RRC, Ljubljana Med-eko, Šentvid Nova kuverta, Lj. EBP, Ljubljana
    Svetila Sever, Lj. OrtoSana, Trzin Prevozi Kolenc,Celje
  društva Vimara, Ljubljana Proneon, Vrhnika Transport, Krško
  Lions klub, Lj.   SGP Gorenjc  
         

  Dokumentacija programa INTRA v ekranski obliki je vključena v instalacijo programa, v dokumentni obliki (.pdf) pa je na razpolago na strani za prenos.

   

   

  Takoj pa si lahko ogledate dokumentacijo preko interneta